ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «JOANNAS HAIR & NAIL EE» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο (οδός Αγ. Βαρβάρας 113, ΤΚ17563) με Α.Φ.Μ.: 801104570, Δ.Ο.Υ.: Παλαιού Φαλήρου, Γ.Ε.Μ.Η. 149196803000, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού́ χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη «Κομμωτήριο», στο πλαίσιο του Γενικού́ Κανονισμού́ Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ́ από́ την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού́ χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται μόνο σε φυσικά́ πρόσωπα (πελάτες) που επισκέπτονται την ιστοσελίδα joannas.gr .

  1. Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία σας σε ένα κομμωτηριακό λογισμικό πρόγραμμα όπου δημιουργείτε μια προσωπική καρτέλα πελάτη με ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και καταγράφονται ως ιστορικό όλες οι επισκέψεις σας αναλυτικά με τις  υπηρεσίες ή αγορές προϊόντων που  έχουν πραγματοποιηθεί.
  2. Σημαντική καταγραφή στο ιστορικό σας είναι και η συνταγή της βαφής που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίσκεψή σας.
  3. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να σας στέλνουμε προωθητικές ενέργειες ή δρόμενα που οργανώνει η επιχείρηση.
  4. Τα στοιχεία σας καταγράφονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  1. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν κοινοποιούνται, δεν πωλούνται ούτε δανείζονται σε τρίτους. Χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό του «Κομμωτηρίου» και διαγράφονται ανά πενταετία (5 έτη).